2020-10-31

A gdyby tak...

Promocja przy przeglądzie rejestracyjnym na naszej stacji!

Wykonanie przeglądu jeszcze nigdy nie przynosiło tylu korzyści. Już dzisiaj zrób przegląd w naszym serwisie przy al. Warszawskiej 124 w Lublinie i zyskaj więcej...

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „VOUCHER KORZYŚCI”

1. Organizator - RK Niedziałek Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, adresem: Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021349, mająca nadane numery NIP: 7122665081 i REGON: 43228392800000, oraz kapitałem zakładowym w wysokości 50’000,00 zł.

2. SKP Firststop Lublin – Stacja Kontroli Pojazdów w Lublinie, Al. Warszawska 124, prowadzona przez Organizatora pod marką „Firststop”.

3. Akcja Promocyjna – działania prowadzone przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin, w ramach której wydawane są Vouchery.

4. Voucher – dokument na okaziciela wydawany przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej, którego wzór określa Załącznik nr 1.

5. Uczestnik – osoba, która otrzymała Voucher.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Organizatora w SKP Firststop Lublin, w okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 stycznia 2022 r. w godzinach jego otwarcia, przy czym:

a) wydawanie Voucherów odbywa się w okresie od 2 listopada 2020 r. do ogłoszenia końca akcji promocyjnej r.;

b) korzystanie z Voucherów możliwe jest w okresie w okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 stycznia 2022 r.

2. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

§2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. W okresie trwania Akcji Promocyjnej osobie, która spełni warunki, o których mowa w pkt. 3., zostanie wydany Voucher.

3. Warunkiem otrzymania Voucheru jest jednoczesne spełnienie trzech warunków:

a) wykonanie przez Uczestnika w okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. przeglądu rejestracyjnego pojazdu samochodowego w SKP Firststop Lublin;

b) dokonanie zapłaty za usługę gotówką lub przy użyciu środków płatności elektronicznych;

c) wydanie vouchera jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji Promocyjnej

4. Vouchery wydawane są w okresie w okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. wyłącznie w SKP Firststop Lublin w chwili dokonania płatności, o której mowa w pkt. 3 lit. b).

5. Voucher jest ważny jeżeli jednocześnie:

a) posiada pieczęć SKP Firststop Lublin, ma wpisaną datę wydania oraz ma wpisany numer dokumentu sprzedaży;

b) został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną;

c) nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim informacji;

d) nie został już uprzednio zrealizowany;

e) został przedstawiony do realizacji w okresie roku od daty wydania na nim wpisanej.

6. W przypadku przedstawienia do realizacji Vouchera niespełniającego wymogów wskazanych w ust. powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Vouchera.

7. W przypadku przedstawienia do realizacji Vouchera, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do zatrzymania Vouchera celem ustalenia jego autentyczności.

8. Voucher może być wykorzystany przez Uczestnika do jednej z korzyści:

a) jednorazowego skorzystania z usługi przechowalni opon realizowanej przez SKP Firststop Lublin w cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto;

b) jednorazowego skorzystania z usługi komputerowej diagnostyki pojazdu realizowanej przez SKP Firststop Lublin w cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto;

c) jednorazowego rabatu o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto na jednej transakcji zakupu usług oferowanych przez SKP Firststop Lublin o wartości minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto, z zastrzeżeniem iż do wartości tej nie wlicza się opłat za przeglądy rejestracyjne.

9. Warunkiem skorzystania z Voucheru jest jednoczesne spełnienie warunków:

a) zakup w SKP Firststop Lublin usługi, w okresie roku od daty wydania vouchera, która może być objęta korzyścią;

b) poinformowanie sprzedawcę o chęci skorzystania z Vouchera najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za usługi, które mają zostać objęte korzyścią (brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Vouchera przy danej transakcji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty oznacza, iż Uczestnik traci prawo do skorzystania z Voucher w odniesieniu do dokonanej transakcji);

c) zwrot ważnego Vouchera sprzedawcy przed dokonaniem zapłaty;

d) dokonanie zapłaty za usługę gotówką lub przy użyciu środków płatności elektronicznych.

10. Voucher jest dokumentem na okaziciela. Może być przekazywany osobom trzecim, pod warunkiem akceptacji przez nich Regulaminu.

11. Uczestnik w ramach jednej transakcji może wykorzystać tylko jeden Voucher.

12. Voucher podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji.

13. Przy transakcjach z wykorzystaniem Vouchera nie jest wydawany kolejny Voucher.

14. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Vouchera.

16. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Vouchera w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik. O każdym takim przypadku Organizator będzie informował prokuraturę lub inne właściwe organy państwowe.

17. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Vouchera osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Vouchera po jego wydaniu Uczestnikowi.

18. Organizator nie wydaje żadnych kopii, duplikatów czy odpisów Voucherów.

19. W przypadku reklamacji usług ,przy której Voucher został wykorzystany, nie podlega on zwrotowi Uczestnikowi. Nie jest też wydawany ponownie.

§3. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, w tym z realizacją Voucherów, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia czynności będącej przedmiotem skargi.

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany adres Organizatora, z dopiskiem „Skarga – Akcja Promocyjna Voucher Korzyści”.

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym realizacji Voucherów, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w SKP Firststop Lublin oraz na stronie internetowej www.firststop.com.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdej chwili zmian w niniejszym Regulaminie, w tym także do skrócenia okresu promocji oraz zmian możliwych korzyści. Informacja o zmianie zamieszczana w SKP Firststop Lublin oraz na stronie internetowej www.firststop.com.pl.

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.00 do 21.00
sobota 8.00 do 15.00

Adres

Aleja Warszawska 124
20-824 Lublin